Thursday, February 24, 2022 - 3:30pm

Speaker: 

Prof. Alexander Spokoyny

Institution: 

UCLA

Location: 

TBD