Photo: 

Name: 

Kara Kapnas

Email: 

kkapnas@uci.edu

Cohort: 

2014