Guan Group

Publications

2020

Dong-Chu Yang, Alexander C. Eldredge, James C. Hickey, Hurik Muradyan, and Zhibin Guan Biomacromolecules, 2020, DOI: 10.1021/acs.biomac.0c00211

2019

William Ogden, Zhibin Guan ChemSystemsChem, 2019, 1, e1900030, DOI:10.1002/syst.201900030
Chase A. Tretbar, James A. Neal, Zhibin Guan J. Am. Chem. Soc., 2019, 141 (40), 16595-16599

2018

Saikat Manna, William J. Howitz, Nathan J. Oldenhuis, Alexander C. Eldredge, Jingjing Shen, Fnu Naorem Nihesh, Melissa B. Lodoen, Zhibin Guan, and Aaron P. Esser-Kahn ACS Central Science. 2018, 8, 982-995.
Ogden, William ; Guan, Zhibin J. Am. Chem. Soc., 2018, 140, 6217-6220.
Eldredge, Alexander ; Johnson, Mark ; Cao, Yang ; Zhang, Lin; Zhao, Can ; Liu, Zhengxia ; Yang, Qin ; Guan, Zhibin, Biomaterials. 2018, 178, 458-466.

2017

Nishimura, Y.; Chung, J.; Muradyan, H.; Guan, Z. Journal of the American Chemical Society 2017, 139, 14881–14884.
Neal, James ; Oldenhuis, Nathan ; Novitsky, Andrea ; Samson, Emil ; Thrift, William ; Ragan, Regina ; Guan, Zhibin
Angew. Chem. Int. Ed., 201756, 15575–15579.

Cao, Yang ; Matsubara, Tomoko ; Zhao, Gao ; Peng, Linxiu ; Shan, Jinjun ; Liu, Zhengxia ; Yuan, Fang ; Tang, Lingyi ; Li, Peixin; Guan, Zhibin ; Fang, Zhuyuan ; Lu, Xiang ; Huang, Hu ; Yang, Qin Scientific Reports, 2017, 7, 3758-3764.

Zhang, Dan ; Hou, Wenjun ; Guan, Zhibin ; Huang, Zheng
Organometallics, 2017, 36, 9307.

2016

Eldredge, Alexander ; Johnson, Mark ; Oldenhuis, Nathan ; Guan, Zhibin
Biomacromolecules, 2016, 17, 3138-3144.
Oldenhuis, Nathan ; Eldredge, Alexander ; Burts, Alan ; Ryu, Keun ; Chung, Jaeyoon ; Johnson, Mark ; Oldenhuis, Nathan ; Guan, Zhibin
ChemistrySelect, 2016, 1, 4413-4417.
Mozhdehi, Davoud ; Neal, James ; Grindy, Scott ; Cordeau, Yves ; Ayala, Sergio; Holten-Andersen, Niels; Guan, Zhibin
Macromolecules, 2016, 49, 6310-6321.
Johnson, Mark ; Shon, Judy ; Guan, Brian ; Patterson, Joseph ; Oldenhuis, Nathan; Eldredge, Alexander; Gianneschi, Nathan ; Guan, Zhibin
Bioconjugate Chem., 2016, 27, 1784-1788.
Jia, Xiangqing ; Qin,Chuan ; Friedberger, Tobias ; Guan, Zhibin ;d Huang, Zheng
Sci. Adv., 2016, 2, 6.
Ryohei, Ishige ; Williams, Gregory ; Higaki, Yugi ; Ohta, Noboru ; Sato, Masugu; Takahara, Atsushi and Guan, Zhibin
IUCrJ, 2016, 3, 211-218.

2015

Zeng, Hanxiang ; Schlesener, Cathleen ; Cromwell, Olivia ; Hellmund, Markus ; Haag, Rainer, and Guan, Zhibin
Biomacromolecules, 2015, 16, 3869-3877.
Grindy, Scott ; Learsch, Robert ; Mozhdehi, Davoud ; Cheng, Jing ; Barrett, Devin ; Guan , Zhibin ; Messersmith, Phillip ; Holten-Andersen, Niels
Nature Materials, 2015, 14, 1210-1216.
Zeng, Hanxiang ; Johnson, Mark ; Oldenhuis, Nathan ; Tiambeng, Timothy ; Guan, Zhibin
ACS Central Science, 2015, 1, 303-312.
Hashemi, Amir ; Jouault, Nicolas ; Williams, Gregory ; Zhao, Dan ; Cheng, Kevin ; Kysar, Jeffery ; Guan, Zhibin ; Kumar, Sanat
Nano. Lett., 2015, 15, 5465-5471.
Williams, Greg ; Ishige, Ryohei ; Cromwell, Olivia ; Chung, Jaeyoon ; Takahara, Atsushi ; Guan, Zhibin
Adv. Mater., 2015, 27, 3934-3941.
Hosono, Nobuhiko ; Kushner, Aaron M. ; Chung, Jaeyoon ; Palmans, Anja R. A. ; Guan, Zhibin ; Meijer, E. W.
J. Am. Chem. Soc., 2015, 137, 6880-6888.
Highlighted by Nature Chemistry.
Cromwell, O. ; Chung, J. ; Guan, Z.
J. Am. Chem. Soc., 2015, 137, 6492-6495.
Mehrabadi, F. ; Zeng, H. ; Johnson, M. ; Schlesener, C. ; Guan, Z.; Haag, R.
Beilstein J. Org. Chem., 2015, 11, 763-772.
Neal, J. ; Mozhdehi, D. ; Guan, Z.
J. Am. Chem. Soc., 2015, 137, 4846-4850.

2014

Lukowiak, M. C.; Ziem, B.; Achazi, K.; Gunkel-Grabole, G.; Popeney, C. S.; Thota, B. N. S.; Bottcher, C.; Krueger, A.; Haag, R.; Guan, Z.
J. Mater. Chem. B, 2015, 3, 719-722.
Mozhdehi, D.; Ayala, S.; Cromwell, O. R.; Guan, Z.
J. Am. Chem. Soc., 2014, 136, 16128-16131.
Chung, J.; Kushner, A. M.; Weisman, A. C.; Guan, Z.
Nature Materials, 2014, 13, 1055-1062.
Oldenhuis, N. J.; Dong, V. M.; Guan, Z.
J. Am. Chem. Soc., 2014, 136, 12548-12551.
Friedberger, T.; Ziller, J. W.; Guan, Z.
Organometallics, 2014, 33, 1913-1916.
Oldenhuis, N. J.; Dong, V. M.; Guan, Z.
Tetrahedron, 2014, 70, 4213-4218.

2013

Urakami, H.; Hentschel, J.; Seetho, K.; Zeng, H.; Chawla, K.; Guan, Z.
Biomacromolecules, 2013, 14, 3682-3688.
Mozhdehi, D.; Guan, Z.
Chem. Commun., 2013, 49, 9950-9952.
Camacho-Fernandez, M.; Yen, M.; Ziller, J.; Guan,Z..
Chem. Sci., 2013, 4, 2902-2906.
Hanxiang Zeng, Hannah C. Little, Timothy N. Tiambeng, Gregory A. Williams, Zhibin Guan
J. Am. Chem. Soc., 2013, 135, 4962-4965.
Yulin Chen, Zhibin Guan
Polym. Chem., 2013, 4, 4885-4889.
Sophia W. Liao, Jeffrey Rawson, Keiko Omori, Kohei Ishiyama, Davoud Mozhdehi, Alina Oancea, Taihei Ito, Zhibin Guan, Yoko Mullen
Biomaterials, 2013, 34, 3984-3991.

2012

Hentschel, J.; Kushner, A. M.; Ziller, J.; Guan, Z.
Angew. Chem., Int. Ed., 2012, 51, 10561-10565.
Selected as Hot Paper by the editor.
Chawla, K.; Yu, T.-B.; Stutts, L.; Yen, M.; Guan, Z.
Biomaterials. , 2012, 33, 6052-6060.
Lu, Y.-X.; Guan, Z.
J. Am. Chem. Soc. , 2012, 134, 14226-14231.
Highlighted by C&EN.
Lu, Y.-X.; Guan, Z.
J. Am. Chem. Soc. , 2012, 134, 8424-8427.
Highlighted in JACS Spotlights
Chen, Y.; Kushner, A. M.; Williams, G. A.; Guan, Z.
Nature Chem. , 2012, 4, 467-472.
Highlighted by C&EN and Nature Chemistry