Wednesday, July 26, 2006 - 6:00pm

Speaker: 

Prof Ramesh Jasti

Institution: 

University of California, Irvine (Rychnovsky Group)

Location: 

RH 104