Wednesday, May 9, 2007 - 11:00pm

Speaker: 

Prof Melanie Sanford

Institution: 

University of Michigan

Location: 

RH 104