Wednesday, November 20, 2019 - 1:30pm

Speaker: 

Vicki Wysocki

Institution: 

Ohio State University

Location: 

Calit 2