Wednesday, November 20, 2019 - 4:00pm

Speaker: 

Vicki Wysocki

Institution: 

Ohio State University

Location: 

RH 104